Category Archives: Nyheitar

STIFTINGSMØTE Bygdahuset torsdag 21. juni kl 19.30

Publisert av ingvild

Bygdeutvalet har jobba med å sikre sponsormidler slik at stiftingsmøtet for Nedstrandsvekst kan finne stad, og med god hjelp frå lokale bedrifter, organisasjonar og kommunen vil me kunne etablere stiftinga på torsdag. Nedstrandsvekst vil framleis ha behov for midler, både til å etablere seg samt til startkapital, og det er framleis mogleg å bidra. Bruk gjerne skjemaet i vedlegget om du har mulighet.

Stiftingsmøtet er åpent for alle interesserte, både enkeltpersonar og representantar frå lag og organisasjonar.

Velkommen!

Invitasjon til å bli med på oppretting av stiftinga Nedstrandsvekst v18.6.2018 (1)

Folkemøte om Stranda

Publisert av ingvild

«Føremålet med planarbeidet er å bidra til arealavklaringar og peike på løysingar for enkelttiltak og fellesområder. Planarbeidet vil ta opp i seg stedsutviklingsgrep og arealbruk slik det er vist i kommuneplan 2015 og ieksisterande reguleringsplanar», skriv Tysvær kommune.

Spørsmål om folkemøte eller områdereguleringsplanen ein rette til plansjef i Tysvær kommune, Linda Christine Olsen, linda-christine.olsen@tysver.kommune.no eller til arealplanleggar Thorstein Holtskog, thorstein.holtskog@tysver.kommune.no.

Kreativt seminar om miljøgata

Publisert av ingvild

Vegvesenet i samarbeid med Tysvær kommune inviterer til Kreativt seminar om miljøgata på Stranda. Alle interesserte kan melde seg på innan 18/3 til Annette Sæther på tlf. 91541774 eller mail Annette.Saether@tysver.kommune.no.
Dette er ein god sjanse til å komme med viktige og kreative innspel!

Namnekonkurranse!

Publisert av ingvild

Nedstrand Bygdeutval ynskjer innspel til navn på stiftinga som blant anna skal jobbe med Himakånå. Har du ein idé til eit sprekt navn som rommar både troll og anna utviklingsarbeid for heile bygda vår? Send mail til Ingeborg Baustad på ibaustad@online.no snarast! Får me inn eit godt navn, blir det ei lita påskjønning til vinnaren!

Folkemøte om Himakånå og ferjesaka

Publisert av ingvild

Torsdag førre veke var det folkemøte på Bygdahuset der tema var Himakånå og ferjesaka. Det var godt oppmøte, og fleire tok til orde for kva dei synst er viktig i arbeidet rundt Himakånå framover, og korleis ein bør jobbe med ferjesaka.

Himakånå

Eit interrimstyre har arbeida ut forslag til korleis utviklingsprosessen rundt Himakånå kan organiserast, og dei presenterte sitt arbeid.

Svein Dalva og Annette Sæther møtte frå interrimstyret, saman med Leif Grindheim som har bistått på prosjektbasis.

Interimstyret føreslår at ein satsar på selskapsforma stifting, og kallar denne Nedstrand Bygdeutvikling. Dersom ein vel stifting, er dette ei juridisk eining som eig seg sjølv, og ingen kan trekke ut gevinstar privat.
Dersom ein dannar ei næringsstifting, kan stiftinga søke midlar frå andre stiftingar. Ein treng 200.000 kroner i grunnkapital for å starte ei stifting. Dette må ein jobbe med å få inn. Her kan ein utfordre Tysvær kommune, bedrifter, lag og andre kommersielle aktørar.
Interimstyret leverer i frå seg forslag til selskapsform og vedtekter, og utfordrar bygdeutvalet til å fungere som valkomite for å finne styremedlemmar og halde eit formelt stiftingsmøte.

Leif Grindheim påpeika på møtet kor viktig grunneigarar er i ein prosess med å satse på turvegar.
Han hadde sjølv tatt turen til Himakånå, og påpeika at vegen opp til «kånå» absolutt treng tiltak. Han peika også på at slik det er i dag, kan trea i skogen i første del av løypa bli øydelagde når folk gå på røtene. Grindheim sa at han trur Himakånå kan bli veldig godt besøkt.

Det var bra engasjement i salen, og mange relevante spørsmål blei stilte.

Bygdeutvalet påpeiker at dei vil i første omgang ha rolla som valkomite. Meir om rolle og ansvar framover skal avklarast på eit møte mellom interimstyret og bygdeutvalet der tema må vera vår rolle, meir formell overlevering, kompetanseprofil på kandidatar til stiftingsstyret, innhenta nødvendig kapital og framdriftsplan.

Her kan du sjå powerpoint-presentasjon frå møtet: Himakånå Nedtrand 1.3.2018

Ferjesaka

Ferjesaka blei også tatt opp mot slutten av folkemøtet. Det kom tydeleg fram at mange på Nedstrand er opptatt av å behalde ferja, og at fleire er kamplystne. Ei høyringsuttaling frå Nedstrand bygdeutval blei lagt fram på møtet.

Den kan du lese her:  Høringsuttalelse ferjesaka, siste oppdatert

FOLKEMØTE OM HIMAKÅNÅ 1.MARS

Publisert av ingvild

Ønskjer du innsyn i kva som skjer med Himakånå?  Møt opp på Bydahuset 1. mars klokka 19.00.

«Nedstrandsbygda med sin flotte natur har i det siste opplevd økt oppmerksomhet først gjennom klatreparken, men ikke minst Himakånå siste året. Det gir både praktiske oppstartsproblemer og muligheter. Nedstrandsbuen har som vanlig vist en fantastisk dugnadsånd for å takle dette i samarbeid med kommunens kulturkontor. Det er blitt jobbet med parkering, oppmerking og forbedring av stier etc. Ikke minst har grunneigerne på Hetland fått en ny hverdag med turgåere tett inn på seg. Alle har vært konstruktive og gjort sitt beste. Det er imidlertid nødvendig med et mer organisert arbeid for å få alt til å fungere på mer permanent basis samt bidra til at hele Nedstrand får ta del i utviklingsmulighetene. Dette er opp til oss!

Et interrimstyre har arbeidet ut forslag til hvordan denne utviklingsprosessen kan organiseres og vil presentere sitt arbeid.

Møt opp for å få informasjon og ikke minst diskutere hvordan dette tas videre. Svein Dalva og Annette Sæther møter fra interrimstyret sammen med Leif Grindheim som har bistått på prosjektbasis.»

For Nedstrand bygdeutvalg
Ingeborg Baustad(leder)